Điều khoản

 

Điều khoản sử dụng của trang web

Phiên bản 1.2

Trang web của srch tại https://srch.vn là một tác phẩm có bản quyền thuộc về srch. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể tuân theo các nguyên tắc, điều kiện hoặc quy tắc bổ sung được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, hướng dẫn và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp với tham chiếu đến các điều khoản này.

Các Điều khoản Sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý chi phối việc bạn sử dụng Trang web. Bằng cách vào trang web, bạn đáp ứng các điều kiện này và cho biết rằng bạn có thẩm quyền và khả năng nhập các điều kiện này. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để truy cập trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này, đừng truy cập và / hoặc sử dụng Trang web.

Các Điều khoản này yêu cầu sử dụng mục 10.2 về trọng tài riêng lẻ để giải quyết tranh chấp và giới hạn các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp có tranh chấp.

Truy cập trang web

Tuân theo các điều kiện này. Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, được giới hạn để truy cập vào Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

Những hạn chế nhất định. Các quyền được cấp cho bạn theo các điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn sẽ không bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc sử dụng Trang web cho mục đích thương mại; (B) không sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, tháo dỡ, thiết kế đối chiếu hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Trang web; (C) sẽ không vào Trang web để xây dựng một Trang web tương tự hoặc cạnh tranh; Và (d) Trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây, bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, xuất bản lại, phát hành lại, tải xuống, hiển thị, xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi có quy định khác, bất kỳ bản phát hành nào, cập nhật hoặc bổ sung khác Chức năng của trang web sẽ tuân theo các điều khoản này. Tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác trên Trang web phải được giữ nguyên trên tất cả các bản sao của chúng.
Công ty có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động của trang web có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt nào của Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Không hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang web.

Loại trừ bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh, trên Trang web và nội dung của nó thuộc sở hữu của các nhà cung cấp của Công ty hoặc của Công ty. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện truy cập Trang web này không cấp cho bạn bất kỳ quyền, quyền hoặc lợi ích nào trong bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào ngoài các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Mục 2.1. Công ty và các nhà cung cấp của nó giữ lại tất cả các quyền không được cấp theo các Điều khoản này.

Các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba; Những người dùng khác liên kết và quảng cáo của bên thứ ba. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và / hoặc hiển thị quảng cáo cho bên thứ ba. Các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ liên kết và quảng cáo nào của bên thứ ba. Công ty cung cấp quyền truy cập vào các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba này chỉ để thuận tiện cho bạn và không xem xét, xác nhận, giám sát, xác nhận, cam kết hoặc đại diện cho bất kỳ đại diện nào liên quan đến các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba, đồng thời bạn phải thận trọng và thận trọng. Khi bạn nhấp vào bất kỳ liên kết và quảng cáo nào của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách có liên quan của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm quyền riêng tư và các phương pháp thu thập dữ liệu của bên thứ ba.

Những người dùng khác. Mỗi người dùng trên trang web tự chịu trách nhiệm về tất cả nội dung người dùng của mình. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát nội dung của người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của người dùng, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do các tương tác như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng nào của Trang web, chúng tôi không có nghĩa vụ phải liên quan.

Theo đây, bạn từ bỏ và trả tự do vĩnh viễn cho Công ty của chúng tôi và các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm của chúng tôi, đồng thời từ bỏ mọi tranh chấp, khiếu nại, tranh chấp trong quá khứ và hiện tại và tương lai, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, hành động và nguyên nhân của hành động dưới bất kỳ hình thức nào và bản chất, phát sinh hoặc Phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trang web, hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trang web. Nếu bạn là cư dân California, bạn từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California liên quan đến những điều đã nói ở trên, trong đó nêu rõ: "Việc trả tự do chung không liên quan đến các tuyên bố mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ có lợi cho mình tại thời điểm trả tự do , Sự sắp đặt của anh ta với con nợ. "

Tệp DART cookie DoubleClick của Google. Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, được gọi là cookie DART, để hiển thị quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào www.website.com và các trang web khác trên Internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và nội dung tại URL sau - https://policies.google.com/technologies/ads

các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi có chính sách bảo mật riêng đối với dữ liệu người dùng. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi đã liên kết một siêu liên kết với chính sách bảo mật bên dưới.

Google
https://policies.google.com/technologies/ads

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có", và công ty cũng như các nhà cung cấp của chúng tôi từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào về khả năng giao dịch. , Thể dục cho một mục đích cụ thể, chức danh, niềm vui yên tĩnh, độ chính xác hoặc không vi phạm. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, luôn sẵn sàng liên tục, đúng thời gian, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc chính xác, đáng tin cậy, không có vi rút hoặc có hại, hoàn chỉnh, hợp pháp hoặc an toàn. Nếu luật hiện hành yêu cầu bất kỳ bảo hành nào đối với Trang web, thì bất kỳ bảo hành nào như vậy được giới hạn trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về thời hạn của bảo đảm ngụ ý, vì vậy giới hạn trên không áp dụng cho bạn.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, công ty hoặc nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc mất lợi nhuận, mất dữ liệu, chi phí mua sản phẩm thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt nào hoặc các hình phạt phát sinh từ các điều kiện. Việc truy cập và sử dụng Trang web do bạn toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị hoặc hệ thống máy tính của mình hoặc bất kỳ sự mất mát dữ liệu nào do đó gây ra.

Đường giới hạn. Theo phần này, các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ khi sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm các Điều khoản này. Khi chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này, tài khoản và quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt tài khoản nào của bạn đều có thể liên quan đến việc xóa nội dung người dùng được liên kết với tài khoản của bạn khỏi cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ việc chấm dứt quyền nào của bạn theo các Điều khoản này. Ngay cả sau khi chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này, các điều khoản sau trong các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực: Phần 2 đến 2,5, Phần 3 và Phần 4 đến 10.
Chính sách Bản quyền.

Công ty tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng trang web của chúng tôi cũng làm như vậy. Liên quan đến trang web của chúng tôi, chúng tôi đã thông qua và thực hiện một chính sách liên quan đến luật bản quyền quy định việc xóa mọi tài liệu vi phạm và đóng cửa những người dùng trang web trực tuyến của chúng tôi, những người vi phạm nhiều lần quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền. Nếu bạn tin rằng một trong những người dùng của chúng tôi, bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, vi phạm bản quyền trong tác phẩm và bạn muốn xóa tài liệu bị cáo buộc là vi phạm thông tin được xuất bản dưới dạng thông báo bằng văn bản (theo 17 USC § 512 (c)) phải được cung cấp cho đại lý bản quyền được chỉ định của Chúng tôi:

chữ ký thực hoặc điện tử của bạn ;

Xác định các tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;

Xác định tài liệu trong các dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm và những gì bạn đang yêu cầu chúng tôi xóa;

Đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó;

Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

Tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị đơn không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của họ hoặc pháp luật cho phép; Và tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và một hình phạt sai lệch rằng bạn hoặc chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Xin lưu ý rằng theo 17 USC § 512 (f), bất kỳ sự trình bày sai sự thật quan trọng nào trong một thông báo bằng văn bản sẽ tự động khiến bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, chi phí và phí luật sư mà chúng tôi phải chịu liên quan đến thông báo bằng văn bản và khiếu nại vi phạm bản quyền.

Hoàn thành các điều kiện. Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang web. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các tiêu đề phần theo các điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Từ "bao gồm" có nghĩa là "bao gồm cả". Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần còn lại của các Điều khoản này sẽ là bất khả xâm phạm và điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là một sự thay đổi để nó có giá trị và khả thi ở mức tối đa cho phép theo luật. Mối quan hệ của bạn với công ty là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập và không bên nào là đại lý hay đối tác của bên kia. Những điều khoản này, và các quyền và nghĩa vụ của bạn trong tài liệu này, không thể được bạn chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển giao mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và mọi nỗ lực chuyển nhượng, hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển nhượng trái với những điều đã nói ở trên sẽ vô hiệu và vô hiệu. Công ty có thể tự do chuyển nhượng các Điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện được nêu trong các điều khoản và điều kiện này sẽ ràng buộc người nhận.

Quyền riêng tư của bạn.
Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin Bản quyền / Nhãn hiệu. Bản quyền ©. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các bên thứ ba khác. Bạn không được sử dụng những nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba có thể sở hữu các nhãn hiệu đó.

Chi tiết liên hệ

Địa chỉ: POB 57013, Tel-Aviv, ISRAEL
Email: srchproject@gmail.com